Boten | Stallingsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN STALLING BOTEN & BUITENBOORDMOTOREN TRUSTWATERSPORT


1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Stallinggever de ondernemer, eigenaar van het bedrijf Trustwatersport.

Stallingnemer De natuurlijke persoon, niet handelend vanuit bedrijf of beroep, die eigenaar is van een boot en/of buitenboordmotor tegen betaling een vastgestelde periode een bergplaats huurt voor deze boot en/of buitenboordmotor in de stalling van stallinggever.

Boot Een vaartuig bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding tijdens verblijf op het water, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris.

Buitenboordmotor Een buitenboordmotor is een motor die aan de achterzijde ( spiegel) van een boot is bevestigd en dient om de boot voort te stuwen.

Stallingperiode De stallingperiode betreft een vastgestelde periode die kan lopen van een enkele dag tot weken en zelfs enkele maanden.

Serviceovereenkomst Door stallinggever te verstrekken formulier waarmee stallingnemer mede geïnformeerd wordt over de voorwaarden van de stalling ingeval van een kortdurende verblijf van de boot en/of buitenboordmotor in de stalling van stallingnemer.

Stallingovereenkomst Door stallinggever te verstrekken formulier waarmee stallingnemer mede geïnformeerd wordt over de voorwaarden van de stalling.


2. Overeenkomst Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle stallingovereenkomsten waarin stallinggever optreedt en een overeenkomst aangaat met stallingnemer welke eigenaar is van een boot en/of buitenboordmotor die ter stalling wordt aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle serviceovereenkomsten waarin stallinggever optreedt en een overeenkomst aangaat met stallingnemer welke eigenaar is van een boot en/of buitenboordmotor die ter service wordt aangeboden.

Tussentijds is deze overeenkomst door stallingnemer behoudens onvoorziene en zwaarwegende omstandigheden niet opzegbaar.


3. Reservering Stallinggever behoudt zich het recht voor een verzoek tot stalling te weigeren. Een opgave van reden(en) behoeft stallinggever hierbij niet te verstrekken.


4. Stalling De stallinggever verbindt zich tegenover de stallingnemer om tegen betaling de te stallen boot en/of buitenboordmotor te bewaren in de stallingruimten gelegen aan de Venenweg 69, Venenweg 71, de Weerenweg 33 Loods N te Zwanenburg alsmede aan de Raasdorperweg 66 te Amsterdam en de boot en/of buitenboordmotor na afloop van de stallingperiode nadat de hieraan verbonden verplichtingen geheel zijn voldaan ter beschikking te stellen aan stallingnemer.


5. Stallingperiode De stallingperiode loopt gedurende de termijn zoals vermeld op het stallingovereenkomst dan wel de serviceovereenkomst . In verband met de planning wordt zowel de datum van uit het water hijsen als de datum van tewaterlating door de stallinggever vastgesteld, hierbij zo mogelijk rekening houdend met de door stallingnemer opgegeven voorkeur.


6. Aansprakelijkheid en verzekering Het stallen door stallingnemer van een boot en/of buitenboordmotor bij stallinggever geschiedt geheel voor eigen risico van de stallingnemer. De boot en/of buitenboordmotor verblijft voor rekening en risico van stallingnemer in de stallingruimte.

De gestalde boot en/of buitenboordmotor is vanwege stallinggever niet verzekerd tegen welke schade dan ook. Stallinggever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of oorzaak dan ook aan zaken van stallingnemer toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak. Ook is de stallinggever niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of onderdelen, tenzij zulks het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinggever.

De stallingnemer dient de boot en/of buitenboordmotor gedurende de stallingperiode tegen algemene basisdekkingen van een pleziervaartuig/zeilboot/sloep verzekering verzekerd te hebben en te houden. Onder een basisdekking vallen o.a. brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag, diefstal en inbraak en vandalisme.

Stallinggever is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van stallingnemer toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw of terrein waarin of waarop de boot en/of buitenboordmotor gestald is, tenzij zulks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinggever.

Stallingnemer is aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan vanwege het niet naleven van de verplichtingen en bepalingen als genoemd in de artikelen 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.


7. Prijs stalling en betaling De stallingvergoeding voor de boot inclusief buitenboordmotor wordt berekend aan de hand van de oppervlakte in vierkante meters van de te stallen boot inclusief buitenboordmotor. De stallingvergoeding voor een losse buitenboordmotor wordt berekend conform de staffel op Trustwatersport.nl maar is gratis ingeval de stalling van een losse buitenboordmotor gecombineerd wordt met een servicebeurt van deze buitenboordmotor.

De totale stallingvergoeding van de boot inclusief buitenboordmotor is verschuldigd op het moment dat de boot geplaatst is. Stallingnemer is in beginsel aan stallinggever de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op het formulier waarmee de stalling voor de boot wordt gereserveerd anders is vermeld.

De stallingnemer die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald wordt overgeheveld naar het incassotraject van Trustwatersport welke onderdeel is van de Algemene Voorwaarden van Trustwatersport en na te lezen is op de website van Trustwatersport.


8. Verplichtingen stallinggever De stallinggever zet de boot in of uit de stallingruimte of verplaatst deze op het buitenterrein. De stallinggever neemt de boot en/of buitenboordmotor op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt deze op afgesproken datum en tijdstip weer ter beschikking aan de stallingnemer. De stallinggever neemt de zorg van een goed stallinggever bij bewaring van het gestalde in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan de boot en/of buitenboordmotor en toebehoren. De stallinggever gebruikt de boot en/of buitenboordmotor niet en geeft deze niet bij derden in bewaring of in gebruik.


9. Verplichtingen stallingnemer De stallingnemer verwijdert voorafgaand aan maar uiterlijk bij het stallen van de boot gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu-onvriendelijke stoffen of zaken (zoals koelvloeistof, antivries, bilgewater of afval uit toiletten) uit de boot en voert deze zelf af. Trustwatersport biedt geen verzamel- en afvoermogelijkheden voor chemisch afval.

De stallingnemer is verplicht stallinggever permanente toegang tot het gestalde te verschaffen om nakoming van de geldende veiligheidsvoorschriften te controleren.

De stallingnemer bergt losse onderdelen zoals stootwillen, meertouwen e.d op in de boot of neemt deze mee naar huis.


10. Onderhoud aan de boot en/of buitenboordmotor Gedurende de stallingperiode is stallingnemer niet in de gelegenheid werkzaamheden aan de boot en/of buitenboordmotor te verrichten tenzij anders is afgesproken.


11. Overige bepalingen De stallingnemer heeft geen verhaal op stallinggever vanwege o.a. de volgende omstandigheden, en leiden nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door stallinggever aan stallingnemer:

- het (gedeeltelijk) gesloten zijn van de werf tijdens reguliere openingstijden;

- overlast of ongemak veroorzaakt door andere stallingnemers of bezoekers, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal;

- overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van de ruimte;

- Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

© 2009 - 2024 Trustwatersport.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel