Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
1. Trustwatersport houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, detailhandel, onderhoud, stalling en reparatie van scheeps- en watersportartikelen.

2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Trustwatersport en een opdrachtgever waarop Trustwatersport deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Trustwatersport voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Trustwatersport en haar opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


AANBOD EN AANVAARDING
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Trustwatersport gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Trustwatersport is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Trustwatersport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trustwatersport anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trustwatersport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

PRIJS / HONORARIUM
1. Als prijs / honorarium geldt hetgeen tussen Trustwatersport en haar opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van de aanbieding bekend zijnde kostprijs factoren.

2. Trustwatersport is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Trustwatersport kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de prijzen ten aanzien van de kostprijs factoren aanmerkelijk zijn gestegen.

LEVERING / UITVOERING OVEREENKOMST
1. Trustwatersport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Trustwatersport het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Levering geschiedt op de plaats zoals bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever dient de bij de (af)levering aanwezige beschadigingen / tekorten uiterlijk binnen zeven dagen na levering rechtstreeks schriftelijk bij Trustwatersport te melden. Bij niet tijdige melding is Trustwatersport gerechtigd de reclames niet in behandeling te nemen.

5. De door Trustwatersport gehanteerde leveringstermijnen gaan in op het moment dat alle benodigde vergunningen, machtigingen of vooruitbetalingen zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de gehanteerde termijnen niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Trustwatersport schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6. Trustwatersport is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien de opdrachtgever in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever als gevolg van overmacht niet kan afnemen, onverminderd het recht van Trustwatersport de koopprijs en/of schadevergoeding te kunnen eisen.

7. De zichttermijn van via de webwinkel bestelde artikelen is 10 werkdagen, bij retourzending dient wel de verzendkosten te worden betaald.

8. Opdrachtgever vrijwaart Trustwatersport voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

OVERMACHT
1. Trustwatersport en haar opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trustwatersport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trustwatersport niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trustwatersport worden daaronder begrepen.

3. Trustwatersport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trustwatersport zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Trustwatersport en haar opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Trustwatersport ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trustwatersport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Trustwatersport is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld van Trustwatersport wordt aangetoond.

2. Indien Trustwatersport onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

3. Trustwatersport is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals bedrijfsstoringen en inkomstenderving door welke oorzaak dan ook ontstaan.

4. Trustwatersport is nooit aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de opdrachtgever, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Trustwatersport geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is voldaan is Trustwatersport gerechtigd de goederen tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Trustwatersport op vergoeding van gemaakt kosten en verdere vergoeding van schade indien aanwezig.

2. Opdrachtgever machtigt Trustwatersport om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen. Op eerste verzoek van Trustwatersport dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen of de goederen retour te zenden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

GARANTIE
1. Trustwatersport verleent een garantie van 3 maanden op geleverde gebruikte occasion motoren, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt.

2. Trustwatersport verleent een garantie van 1 jaar op geleverde nieuwe motoren en boten, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt.

3. Alle voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Trustwatersport te worden geleverd voorzien van aankoopbon. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

4. De kosten van verzending door Trustwatersport naar importeur of fabrikant zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede de kosten welke aan Trustwatersport in rekening worden gebracht door importeur of fabrikant. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

5. Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Trustwatersport, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen in de gebreken naar oordeel van Trustwatersport of fabrikant zijn te wijten aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.

6. Alle garantie aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig handelt.

RETOURNEREN VAN PRODUCTEN
1. Ruilen of retourneren binnen 14 dagen met bon
en product compleet met originele verpakking en onbeschadigd.
U ontvangt dan het aankoopbedrag terug in de vorm van een Cadeaubon van Trustwatersport.

2. Maatwerk, Arbeidskosten & Producten op bestelling kunnen niet retour worden gebracht.


BETALING
1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van gebruikte goederen bij aflevering te geschieden. Nieuwe produkten die besteld worden dienen vooruit betaald te worden, betaald per bank / giro, pin of contant.

2. Voor bepaalde artikelen dient een aanbetaling bij bestelling gedaan te worden welke aanbetaling vooruit betaald moet worden per bank / giro, pin of contant. Aanbetalingen worden op de definitieve facturering in mindering gebracht.

3. Geen enkele claim of reclame geeft opdrachtgever recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door Trustwatersport te maken buiten gerechtelijke incassokosten te betalen.


GESCHILLEN
1. De rechter in de vestigingsplaats van Trustwatersport is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trustwatersport het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke overeenkomst tussen Trustwatersport en de haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

2. Deze voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via de website van trustwatersport.nl.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2023 Trustwatersport.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel